İş Ortaklığı (GET) ve Üyelik Sözleşmesi

 

SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1. İşbu satıcı iş ortaklığı ve ilan sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi adresinde bulunan Demirkol Taahhüt İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ( “ÇiftçininDünyası”)(UYENIN VE ISORTAKLIGI(GET) KAPSAMINDA URUN SATISI YAPMAK ISTEYEN UYE SATICILARIN PORTAL UZERINDE UYE KAYIT ISLEMLERI SIRASINDA GERCEK BILGILERI OLDUGUNU BEYAN ETMIS UYENIN KISISEL BILGILERI ESAS ALINACAKTIR)  adresinde bulunan  ("Satıcı") arasında akdedilmiştir.

1.2. Çiftçinin Dünyası  ve Satıcı işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Websitesi’nde sunulan ÇİFTÇİDENEVE hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki; SATICI, ÇİFTÇİDENEVE tarafından yönetilmekte olan elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal dükkandan satış yapmak, ÇİFTÇİDENEVE de SATICI’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden SATICI’yı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

2. SÖZLEŞME’NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. Çiftçinin Dünyası  , www.ciftcinindunyasi.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Çiftçinin Dünyası  , Websitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.2. İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, Çiftçinin Dünyası  tarafından yönetilmekte olan www.ciftcinindunyasi.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza’dan satış yapmak, Çiftçinin Dünyası  ise Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

2.3. İşbu Sözleşme’nin amacını, Websitesi üzerinde Çiftçinin Dünyası  ya da Çiftçinin Dünyası’nın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcılar’ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Çiftçinin Dünyası  tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; Çiftçinin Dünyası  işbu ticari faaliyette sadece, Satıcı’ya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

 

 

 

3. TANIMLAR

Alıcı: Çiftçinin Dünyası  ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.

Hizmet:Alıcı ve Satıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla Çiftçinin Dünyası  tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı: Websitesi’ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Sanal Mağaza: Çiftçinin Dünyası  ’nin Websitesi üzerinde Çiftçinin Dünyası  prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

Satıcı:Çiftçinin Dünyası  ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Sanal Dükkan/Satış Alanı:Çiftçinin Dünyası'nın Websitesi üzerinde Çiftçinin Dünyası prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcı’ların, bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder.

Üye Sayfası: Satıcı’nın, Çiftçinin Dünyası tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.  Çiftçinin Dünyası’nın Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Çiftçinin Dünyası nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, Çiftçinin Dünyası’na bildirmekle yükümlüdür.Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle Çiftçinin Dünyası'nın herhangi bir zarara uğraması halinde, Çiftçinin Dünyası'nın Satıcı’dan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Çiftçinin Dünyası   tarafından kendisinden başvuru esnasında istenen bilgi ve belgeleri temin edecektir. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Çiftçinin Dünyası  nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.

4.2. Satıcı, Satıcı’ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Çiftçinin Dünyası ‘na bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

4.3. Satıcı, Websitesi’ne üye olduğu esnada Websitesi’nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için Çiftçinin Dünyası  ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.5. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5 ’inin uygulanacağını kabul eder. Satıcı Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve Çiftçinin Dünyası  ‘na  karşı sorumludur.

4.6.Satıcı, Sanal Dükkanı’nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcı Sanal Dükkan’nında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın EK-2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı Çiftçinin Dünyası'na  yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. Çiftçinin Dünyası'nın  bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle Çiftçinin Dünyası'nın  uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere Çiftçinin Dünyası tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarakÇiftçinin Dünyası'na karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde Çiftçinin Dünyası Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve Çiftçinin Dünyası'nın sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

 

4.7. Satıcı, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mağazası’nın ..........com sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel Çiftçinin Dünyası ‘na tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.8. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir.

4.9. Satıcı, Ödeme Koruma Sistemi’ne uygun davranmayı taahhüt eder. Ödeme Koruma Sistemi’ne göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli ...com havuz  hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı’ya ulaştırdıktan sonra, Alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile ödeme ....com havuz hesabından Satıcı’nın hesabına aktarılır.

4.10. Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

4.11.SATICI, Websitesi’ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Dükkan’nına, profil  sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Websitesi’nde Çiftçinin Dünyası aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, Çiftçinin Dünyası’nın bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.12.Websitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi Çiftçinin Dünyası olacaktır. Çiftçinin Dünyası’nın önceden yazılı rızası alınmaksızın Satıcı tarafından Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı, Websitesi’ne iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin Çiftçinin Dünyası tarafından Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve Çiftçinin Dünyası'nın reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel Çiftçinin Dünyası'na tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.13.  Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Websitesi’ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesi’nde yer alan Hizmetler’in kullanılması hukuka aykırı olup;  Çiftçinin Dünyası'nın bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.14. Çiftçinin Dünyası, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Çiftçinin Dünyası, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla Çiftçinin Dünyası’nın ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin Çiftçinin Dünyası tarafından işbu madde hükmüne göre Çiftçinin Dünyası tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.15.Satıcı, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Çiftçinin Dünyası tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Çiftçinin Dünyası Websitesi’nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her  türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla Çiftçinin Dünyası, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. Çiftçinin Dünyası hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

4.17. Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına  Çiftçinin Dünyası tarafından Alıcıdan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır.  Çiftçinin Dünyası yalnızca Banka yolu ile veya Kapıda ödeme koşulu ile yapılan satışlarda komisyona hak kazanacak olup; alıcı ile satıcı arasında doğrudan yapılacak satış işlemlerinden komisyon talep etmeyecektir.   Çiftçinin Dünyası  tarafından Satıcı’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar EK-3 Çalışma Mali Şart ve Prensipleri’nde ("EK-3") belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında  Çiftçinin Dünyası tarafından yapılacak olan değişiklikler, EK-3’ün yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Çiftçinin Dünyası, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye e-posta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş olacaktır.  Çiftçinin Dünyası ayrıca Hizmetler’i geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme’nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar  Çiftçinin Dünyası tarafından yazılı olarak Satıcı’ya bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’lara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir.

4.18.Satıcı, Sanal Dükkan aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır.  Çiftçinin Dünyası , Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcı’nın Sanal Dükkanı’nı kapatılabilir. Satıcı böyle bir durumda  Çiftçinin Dünyası ’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, Çiftçinin Dünyası ’nın herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.19. Satıcı, Alıcılar’la Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde "Satıcı" taraf olduğunu, Çiftçinin Dünyası’nın işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Sanal Dükkan’nında sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden  mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Websitesi’nden satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcıya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır. Satıcı, Alıcıyla Websitesi üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Websitesi üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.

4.20. Çiftçinin Dünyası tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Çiftçinin Dünyası platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Websitesi’ne üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi’ne üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

4.21. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m. 8. Uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle Çiftçinin Dünyası'nın  ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri Çiftçinin Dünyası'nın ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Çiftçinin Dünyası tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler Çiftçinin Dünyası tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Çiftçinin Dünyası tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Website’sinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.

4.23 . Satıcı, satışa sunduğu Mal/Hizmet’i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelikleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal/Hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Satıcı'nın, Sözleşme’ye ve/veya Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümlerine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Mal/Hizmet listelemesi nedeniyleÇiftçinin Dünyası’nın maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur.Çiftçinin Dünyası tarafından Satıcı'nın Mal/Hizmet’i hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, Çiftçinin Dünyası ilgili Mal/Hizmet’i Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir. Satıcı, Çiftçinin Dünyası'nın ilgili ürünü Website’sinden kaldırmasıyla ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. KOMİSYON

Satıcı , işbu sözleşme gereği olarak Çiftçinin Dünyasının İŞ  ORTAKLIĞI(GET) kapsamındaki kredi kartı,kargo kapıda ödemeli veya her iki imkanında kullanılacak satışlarda satıcıdan satışı yapılan her ürünün toplam bedeli üzerinden talep ettiği %23  komisyon (hizmet ve kdv) bedeli olarak belirlenmiş olup ve satıcıların İŞ ORTAKLIĞI kapsamında faydalanacağı geniş anlaşmalı kargo gönderimlerinde satıcı kaynaklı oluşabilecek her türlü kargo masraflarından dolayı yine talep ettiğimiz 200TL depozito (guvence)bedeli olan miktari Çiftçinin Dünyasına ait KUVEYTTURK KATILIM BANKASI  TR380020500009496565600003  IBAN numaralı banka hesabına İSİM SOYİSİM,İLETIŞİM NUMARASI VE İŞ ORTAKLIĞI depozito bedeli açıklamalı  yatıracağını işbu sözleşme ile kabul etmektedir.,Sözleşmenin feshedilmesi veya satıcının ürünlerini satarak ilanı nı yayından kaldırması ve satışa devam etmiyecek olması durumunda ve yine bu doğrultuda depozito ücretinin geri iade edilmesi yönünde talepte bulunması halinde en geç 3 gün içerisinde  SATICI’nın sistemde kayıtlı banka hesap numarasına aktarımı gerçeklestirilecek olup taraflarca kabul edilmiştir.

5.1. SATICI ürün satışını gerçekleştirmesi durumunda ALICI'nın siparis etmiş olduğu ürünü eksiksiz,doğru ve müşterinin talebi doğrultusundaki ürün ile bağdaşan siparişi ALICI'nın belirtmiş olduğu adrese kargoliyacaktır. ALICI ürünü teslim alıp onay verdiğinde SATICI'nın ürın bedeli sözlesme kapsamındakimaddeler gereği hizmet bedeli kesintileri yapılarak SATICI'nın hesabına aktarılacaktır.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Satıcı, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır.Çiftçinin Dünyası, Ek-3 haricinde (komisyon oranları, vade ve sair diğer finansal şartlar), gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesi’nde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşme, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflar’dan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin Çiftçinin Dünyası tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar Çiftçinin Dünyası tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca Satıcı’nın Sanal Dükkan’ı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcı’lara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri  yetkilidir.

 

10. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda  Çiftçinin Dünyası'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi  veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

12. BİLDİRİM

Satıcı ve Çiftçinin Dünyası, Satıcı’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Websitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

13. YÜRÜRLÜK

12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

EKLER:

 

EK-1: Yasaklı Ürünler Listesi

EK-2: Çalışma Mali Şart ve Prensipleri

 

EK-1:  YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ 

• Airbag ve ekipmanları

• Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler

• Alkollü içecekler

 • Ateşli silahlar ve bıçaklar

• Askeri teçhizat

• Canlı hayvan

• Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

• Dinleme cihazları • Hisse senedi, tahvil, bono

 • İnsan ve diğer canlı organları

 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

• Kopya ve bandrolsüz ürünler

• Kültür ve tabiat varlıkları

• Maymuncuk ve kilit açıcılar

 • Promosyon ürünleri

• Pornografik içerikli malzemeler

• Radar dedektörleri

 • Reçeteli ilaçlar, Lensler ve Gıda Takviyeleri

• Resmi kıyafetler ve üniformalar

• Sahte veya Replika ürünler

• Şans oyunları biletleri

• Telsiz ve komünikasyon cihazları

• TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

 • Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar

 • Uyuşturucu maddeler • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

• Yanıcı ve patlayıcı maddeler • Yasaklı yayınlar

 • Telif hakkını haiz ürünler • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

• Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

• Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler

• Kişilik Hakları • Yasaklı Hayvan Türleri • Ürün özelliği taşımayan satışlar

• Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

• Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

• Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları

 • Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları.

EK-2: ÇALIŞMA MALİ ŞART VE PRENSİPLERİ

-Abonelik ve Ürün Sergileme Bedeli: Çiftçinin Dünyası abonelik ve ürün sergileme bedeli adı altında(urun vitrin bolumu ve is ortakligi kapsamindaki satis,sergi,tanitim gibi haric) herhangi bir ücret talebinde bulunmamaktadır.

-Hizmet Bedeli ve Komisyon : Ürün satış fiyatları SATICI tarafından belirlenmekte olup kendi web sitesi veya mağazasından veya diğer satış kanallarından daha yüksek bir fiyat belirlenmesi yasaktır. Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak sipariş başına hizmet bedeli; ürünün KDV dahil satış fiyatı üzerinden hesaplanacaktır.

-Ciftciler yani tum ureticilerimiz tarafindan belirlenecek urun fiyat politikasi uretici satis fiyat politikasina uygun olarak belirtilmesi tarafimizca cok onem verdigimiz bir konudur ve uygunsuz icerik,fiyat ve bunlara benzeri bilgi girisleri ile karsilasmamiz durumunda urun yayin talebiniz tarafimizca red edilecektir.Bu konu hakkinda ister mail yolu ile ister whatsapp iletisim ve destek hatti uzerinden yardim ve destek alabilirsiniz.

Çiftçinin Dünyası yalnızca Banka yolu veya kapıda ödeme koşulu ile yapılan IS ORTAKLIGI(GET) kapsamindaki  satışlarda satilan her urunun toplam bedeli uzerinden %5 oranında hizmet bedeli komisyonu hak kazanacak olup; alıcı ile satıcı arasında doğrudan yapılacak satış işlemlerinden komisyon veya başka bir ad altında baska talepte bulunmayacaktır. 

Çiftçinin Dünyasının talep ettiği %5 komisyon bedeli ve depozito(guvence) bedelini Çiftçinin Dünyasına ait KUVEYTTURK KATILIM BANKASI TR380020500009496565600003 IBAN  numaralı banka hesabına Satıcı tarafından  yatırılacaktır. 

DİĞER ŞARTLAR:Satıcının ilgili Mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Çiftçinin Dünyası , Sözleşme'yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal ihbar yoluyla feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti Satıcı'dan derhal tahsil edebilecek ya da nezdinde mevcut hesabından mahsup edebilecektir. Taraflar Hizmet Bedeli oranları da dahil olmak üzere, işbu Ek'te belirtilen diğer tüm şartları karşılıklı mutabakatla değiştirebileceklerdir. İşbu Ek, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme şartlarına tabidir ve Sözleşme'nin feshiyle birlikte kendiliğinden son bulacaktır.

 

 

ÇİFTÇİNİN DÜNYASI                                                             SATICI